REGULAMIN BeMyDate

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług multimedialnych serwisu BeMyDate, który jest subskrybowaną usługą do usług telekomunikacyjnych, świadczoną w ramach usług dodatkowych przeznaczoną na telefony komórkowe („Usługi o wartości dodanej“). Usługa pozwala na nieograniczone korzystanie z platformy BeMyDate z Kontem Premium ("Serwis" lub "MT Serwis").
 3. Organizatorem serwisu jest Datedicted GmbH z siedzibą przy Pappelallee 3-4, 10437 Berlin, Niemcy, zarejestrowana pod numerem: HRB 123581 B jako Datedicted GmbH (zwany dalej Organizatorem). Adres do korespondencji jest taki sam jak adres siedziby. Strona internetowa: www.bemydate.mobi, email: service-pl@bemydate.mobi phone/fax +48 22 312 18 52
 4. Ze świadczonych usług oraz Serwisu MT, określonych w niniejszym Regulaminie mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych lub innych urządzeń opisanych w regulaminie lub na stronie www, lub w innych materiałach odnoszących się do Serwisu. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z telefonu komórkowego, w zakresie umożliwiającym mu korzystanie z Serwisów MT, w tym korzystanie z Usług subskrypcji otrzymywania odpłatnych SMS-ów MT umożliwiającej dostęp do Obiektów Multimedialnych. Z Serwisów MT mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych posiadający aktywną kartę SIM w sieci Orange Polska S.A.  (ORANGE), T-Mobile Polska S.A. (T-MOBILE), P4 Sp. z o.o. (PLAY) albo Polkomtel Sp. z o.o. (PLUS) kompatybilną z dowolnym urządzeniem przenośnym.

 

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisów w granicach obowiązującego w Polsce prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 1. Każdy Użytkownik, który przystępuje do korzystania z Serwisu BeMyDate powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisu.

 

 1. Określone w Regulaminie BeMyDate zasady i warunki korzystania z Serwisu i świadczonych w Usług, dotyczą wyłącznie użytku osobistego, niemającego charakteru komercyjnego (np. działalności gospodarczej). Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 1. Treści udostępniane Użytkownikowi w ramach Serwisu MT i świadczonych Usług zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory. Także sam układ i wybór prezentowanych w Serwisie treści może stanowić samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

 

 1. Użytkownik jest uprawniony do wykorzystywania udostępnianych w ramach Serwisu treści, w szczególności Obiektów Multimedialnych wyłącznie w celach i zakresie określonym w ust. 6 powyżej oraz art. IV ust. 2 niniejszego Regulaminu. W szczególności utwory (Obiekty Multimedialne) nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uzyskania odrębnej pisemnej zgody Datedicted GmbH za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku przewidzianego prawem.

 

 1. Ilekroć w Regulaminie użyte są niżej wymienione poniżej sformułowania, należy je rozumieć w następujący sposób:
   1. SMS (Short Message System) - oznacza krótką wiadomość tekstową składającą się z nie więcej niż 160 znaków (litery, cyfry, znaki specjalne), które mogą być wysyłane do każdego telefonu komórkowego, zawierającego treści wprowadzonych przez nadawcę i pozwalające na identyfikację numeru telefonu nadawcy.
   2. SMS MT (Short Message Service Mobile Terminated) jest to wiadomość SMS, która zostaje wysłana do Użytkownika z określoną częstotliwością, w ramach zamówienia złożonego przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem, i Użytkownik ponosi koszty po otrzymaniu każdej wiadomości.
   3.  Rejestracja oznacza zamówienie (aktywacja) Usługi do której Użytkownik uzyskuje informacje na temat serwisu i wyraża odpowiednią zgodę w sposób określony w art. II poniżej, a usługa jest aktywowana przez wprowadzenie numeru telefonu Użytkownika ("MSISDN") na stronie WWW lub WAP promującej Serwis (dalej "Strona WWW lub WAP"), i potwierdza zamówienie poprzez wpisanie na stronie WWW lub WAP PIN-u wysłanego na określony MSISDN, lub wysyłając SMS na specjalny numer dostępowy, zgodnie z art. II paragraf 1 regulaminu.
   4. MT Service albo BeMyDate – usługa subskrybcyjna, w której – począwszy od aktywacji serwisu przez użytkownika – usługa jest dostarczana, poprzez dostarczanie użytkownikowi płatnych SMS MT w określonej częstotliwości, przy czym użytkownik jest zapewniony o możliwości otrzymywania określonych podstawowych treści, dostępie do serwisu oraz obiektach multimedialnych, jak opisano w art. I pkt 1 regulaminu.
   5. Obiekty Multimedialne - oznacza wszelkiego rodzaju treści o charakterze multimedialno-rozrywkowym, o charakterze rozrywkowym, a nie zapisane na materialnym nośniku, w tym cyfrowe produkty, które mogą być dostępne w ramach Serwisów MT: w tym tapety, zdjęcia, muzyka, filmy Video/Mp3 itp. Obiekty Multimedialne zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory. Postanowienia dotyczące Obiektów Multimedialnych stosuje się odpowiednio do innych treści, jeśli są dostępne w ramach Serwisu zgodnie z art. I ust. 1 Regulaminu, chyba ze z Regulaminu bądź ich charakterystyki wynika inaczej. Pobranie Obiektu Multimedialnego jest możliwe za pośrednictwem unikalnego linku. Nie ma możliwości przenoszenia linku (Obiektu Multimedialnego) na inne urządzenia.
   6. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu MT na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego.
   7. WAP (Wireless Application Protocol) – oznacza międzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe.
   8. Operator – oznacza przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dla którego użytkowników oraz abonentów dostępne są Usługi.

Udostępniane Użytkownikowi w ramach Serwisów MT treści, w szczególności Obiekty Multimedialne, stanowią treści cyfrowe nie zapisane na materialnym nośniku. Jeżeli Użytkownik rozpocznie korzystanie z Serwisu MT (otrzyma pierwszą wiadomość SMS MT), Użytkownik nie będzie miał prawa do odstąpienia od umowy po udostępnianie Serwisu, pod warunkiem, iż Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług Serwisu MT przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oraz potwierdził, że zdaje sobie sprawę z utraty prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. II ust. 5 pkt. 2) Regulaminu.

Rejestracja i dostęp do serwisu

 1. W celu skorzystania z Serwisu MT Użytkownik musi zakończyć proces rejestracji zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami wyświetlanymi na stronie WWW lub WAP. Usługa jest aktywowana po tym jak Użytkownik potwierdzi swoją znajomość regulaminu i wyrazi zgodę, o których mowa w ust. 5 pkt. 2 poniżej, po przystąpieniu przez użytkownika na stronie WWW lub WAP, Użytkownik otrzyma PIN na MSISDN użytkownika wprowadzony na stronie WWW lub WAP, lub przy wysyłaniu SMS z telefonu (MSISDN użytkownika) na specjalny numer dostępowy wskazany na stronach WWW lub WAP z treści, jak opisane na stronie WWW lub WAP.
 2. W ramach Serwisu Użytkownik otrzymuje MT SMS w częstotliwości 3 razy tygodniowo, w następujących dniach: środa, piątek, niedziela, ok. godz. 18:00. Częstotliwość, z jaką SMS MT są przesyłane i związane z nimi opłaty są określone na stronie WWW lub WAP.
 3. Przy aktywacji Serwisów za pośrednictwem numeru dostępowego należy zwrócić uwagę na spację, która powinna zostać umieszczona pomiędzy słowem START a treścią komendy dla danego Serwisu, jak podano na stronie WWW lub WAP.
 4. Wysłanie wiadomości na numer dostępowy wskazany na stronie WWW lub WAP jest nieodpłatne.
 5. W ramach Rejestracji, przed dokonaniem aktywacji Serwisu w sposób opisany w ust. 1 powyżej, Organizator udostępni Użytkownikowi następujące informacje oraz możliwości:
 6. Organizator poda Użytkownikowi co najmniej informacje dotyczące:
   1. głównych cech (przedmiotu) serwisu i sposobu porozumienia się z Użytkownikiem,
   2. informacji o Organizatorze jako przedsiębiorcy,
   3. wysokości opłat za każdy SMS MT otrzymywany w ramach Serwisu, częstotliwości otrzymywania płatnych wiadomości SMS MT, łącznej wysokości opłat dla okresu miesięcznego jak również informację o dodatkowych opłatach WAP, o których mowa w art. III ust. 4 poniżej
   4. czasu trwania umowy oraz możliwości rezygnacji z Serwisu MT w każdym czasie oraz bez dodatkowych opłat i sposobu jego dezaktywacji;
 7. Organizator zwraca się do Użytkownika, żeby potwierdzić że Użytkownik:
   1. zdaje sobie sprawę, że zamówienie Serwisu MT pociąga za sobą obowiązek zapłaty
   2. wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług Serwisu MT przed upływem terminu na odstąpienie od umowy;
   3. potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu.
 1. Po wyraźnym potwierdzeniu oświadczeń określonych w rozdziale 5 (2) powyżej przez Użytkownika po dokonaniu aktywacji Serwisu w sposób opisany w ust. 1 powyżej, Użytkownik otrzyma nieodpłatną wiadomość SMS zawierającą: informację o koszcie danej subskrypcji Serwisu MT i częstotliwości otrzymywania płatnych wiadomości SMS MT, opis, jak zrezygnować z zamówionej subskrypcji oraz link do niniejszego Regulaminu, stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy o Serwis MT i zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy. Użytkownik otrzyma również pierwszą płatną wiadomość SMS MT w ramach subskrypcji, zawierającą treść Serwisu lub zawierającą link do strony WAP, skąd Użytkownik będzie mógł pobrać jeden z prezentowanych Obiektów Multimedialnych.
 2. W przypadku, jeśli skorzystanie z danego Serwisu będzie wymagało sprzętu (w tym telefonu) o szczególnych funkcjonalnościach, jeśli Obiekty Multimedialne nie będą interoperacyjne z niektórymi typami telefonów i w innych tego typu sytuacjach dotyczących funkcjonalności treści cyfrowych bądź ich interoperacyjności z telefonem bądź innym sprzętem lub oprogramowaniem, Organizator przekaże Użytkownikowi jasne informacje w tym zakresie poprzez stronę WWW lub WAP, umożliwiając Użytkownikowi zapoznanie się z nimi przed dokonaniem aktywacji Serwisu.

 

 1. Od momentu zamówienia Serwisu, Użytkownik będzie otrzymywał w dniach i godzinach określonych w ust. 2 powyżej - do czasu dezaktywacji Serwisu - płatne wiadomości SMS MT zawierające zamówione treści lub link do strony WAP, na której Użytkownik może pobrać jeden z prezentowanych obiektów multimedialnych.
 1. Dezaktywacji Serwisu można dokonać w każdym czasie wysyłając SMS o treści STOP OK na numer specjalny wskazany na stronie internetowej lub WAP czy w wiadomości SMS wysłanej do Użytkownika po aktywacji Serwisu.

 

 1. Opłaty w serwisie
 2. Użytkownik obciążany jest opłatą za otrzymanie każdej wiadomości SMS MT wysłanej do niego w ramach Serwisu.
 3. Wiadomość SMS dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z Numeru MSISDN Użytkownika, z którego został wysłany SMS aktywujący Serwis lub z Numeru MSISDN wskazanego na stronie WWW lub WAP podczas procesu rejestracji.
 4. Opłaty są pobierane przez Operatorów. Sposoby i terminy zapłaty zależą od treści umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem i są regulowane taką umową.
 5. Opłata za Usługi nie obejmuje opłat za połączenia WAP, w przypadku, kiedy korzystanie z Usługi wymaga ściągania przez Użytkownika danych z wykorzystaniem transmisji WAP. Opłaty za połączenia WAP będą pobierane przez Operatora oprócz kwot opłat za Usługi, zgodnie z aktualnym cennikiem danego Operatora.
 1. Pozostałe zasady dotyczące korzystania z BeMyDate oraz Usług Dodatkowych

 

  1. W celu skorzystania przez Użytkownika z Usługi i pobrania Obiektu Multimedialnego (bądź skorzystania z innej treści dostępnej w ramach Serwisu) Użytkownik powinien:
 1. zapewnić, by aparat telefoniczny, na którym Obiekt Multimedialny ma być odebrany, ściągnięty czy odtwarzany przez Użytkownika, był prawidłowo skonfigurowany (w szczególności miał włączoną możliwość transmisji danych i odbierania wiadomości WAP Push);
 1. upewnić się - przed pobraniem danego Obiektu Multimedialnego -  co do kompatybilności (interoperacyjności) Obiektu Multimedialnego z modelem telefonu, na który Obiekt ten ma zostać odebrany, ściągnięty czy odtwarzany, przy czym jeśli dany Serwis MT będzie miał w tym zakresie ograniczenia, zostaną one wskazane Użytkownikowi w wyraźny sposób przed zamówieniem Serwisu;

 

 1. zapewnić, by telefon Użytkownika posiadał wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania, zainstalowania, odtwarzania wybranego przez Użytkownika Obiektu Multimedialnego.
  1. Użytkownik uzyskujący Obiekt Multimedialny w ramach Usług ma prawo do korzystania z Obiektu Multimedialnego w zakresie pobrania Obiektu Multimedialnego udostępnianego jako plik mobilny do telefonu komórkowego lub innego urządzenia końcowego, o którym mowa w art. I ust. 3 Regulaminu i jego zapisu w pamięci urządzenia w celu wielokrotnego odtwarzania przez czas nieoznaczony albo oznaczony, w zależności od wybranego Obiektu (przy czym w przypadku ograniczeń czasowych lub innych niż określonych wprost w Regulaminie są one określone w opisie danego Obiektu Multimedialnego oraz w informacji przekazywanej Użytkownikowi zgodnie z art. II ust. 5 pkt. 1 Regulaminu). Użytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania z Obiektów Multimedialnych wyłącznie na użytek własny (tj. na użytek osoby, na której rzecz świadczona jest dana Usługa). W szczególności powyższe oznacza, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie Obiektów Multimedialnych w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, odsprzedaż, ani inne formy udostępniania osobom trzecim, w zakresie przekraczającym dozwolony użytek określony przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

V. Jakość Usług i reklamacje

 1. Organizator zapewnia, iż Usługi, w tym Obiekty Multimedialne, będą udostępnione Użytkownikowi w sposób należyty i wolny od wad.
 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za należytą realizację Serwisu na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.

 

 1. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania Reklamacje powinny być składane pocztą elektroniczną na adres e-mail: service-pl@xbemydate.mobi or lub pisemnie na adres siedziby spółki z dopiskiem „Reklamacja –  SERVICE [BeMyDate”. W razie pytań informacja dostępna jest pod numerem telefonu: +48 22 312 18 52.
 1. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, reklamacja powinna zawierać numer MSISDN, krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, oraz dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej).

 

 1. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację Użytkownika na adres poczty elektronicznej lub adres pocztowy wskazany uprzednio przez Użytkownika w reklamacji.
 1. Organizator nie przewiduje świadczenia usług posprzedażnych.

 

 1. Organizator oświadcza, że przestrzega Kodeksu dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych, którego treść dostępna jest na stronie www.bemydate.mobi jest przestrzegane przez Organizatora.
 1. Organizator nie przewiduje obowiązku złożenia kaucji ani udzielenia innych gwarancji finansowych w związku z zamówieniem i korzystaniem z Serwisów MT.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej: http://reg.bemy.fm.
 2. W związku z funkcjonowaniem serwisów Organizator będzie utrzymywać w swoich bazach danych Numer MSISDN telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących Serwisu. Organizator nie ma możliwości identyfikacji Użytkownika za pośrednictwem jego Numeru MSISDN.
 3. W przypadku podania przez Użytkownika danych osobowych, będą one przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm ). Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizator. Dane te mogą być również przetwarzane na zlecenie administratora przez Digital Virgo S.A., z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ul. Królewskiej 16, zgodnie z art. 31 Ustawy, w celu określonym w niniejszym punkcie. Dane Uczestników będą przetwarzane w zakresie oraz celu niezbędnym do wykonania Usługi (w tym do rozpatrzenia reklamacji), a po wykonaniu Usługi zostaną usunięte, chyba, że konieczność przechowywania niektórych danych przez okres dłuższy niż wykonanie Usługi wynika z przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownicy są uprawnieni do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Jeżeli Uczestnik żąda wykreślenia lub zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić wysyłając wiadomości email na adres poczty elektronicznej: service-pl@bemydate.mobi umieszczając w treści żądanie wraz z Numerem MSISDN. Żądanie takie może być również przesłane w formie pisemnej na adres podany w art. I ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 4. Spory wynikające z umowy o udostępnianie Serwisów MT będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika i Organizatora, spór może zostać poddany rozstrzygnięciu w drodze pozasądowej, w szczególności sprawa może zostać skierowania do stałego polubownego sądu konsumenckiego, uzgodnionego przez Strony.