Regulamin serwisu Datedicted GmbH


 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług serwisów multimedialnych, przeznaczonych na telefony komórkowe.

 2. Organizatorem serwisu jest Datedicted GmbH z siedzibą przy ul. Pappelallee 3-4, 10437 Berlin, Niemcy (zwany dalej Organizatorem), zarejestrowana pod numerem: HRB 123581 B. Adres do korespondencji jest taki sam jak adres siedziby. Adres mailowy: hotline-pl@bemydate.mobi.

 3. Z Usług Serwisu oraz z określonych w niniejszym Regulaminie Serwisów MT mogą korzystać Użytkownicy telefonów komórkowych bądź innych urządzeń o odpowiednich funkcjonalnościach. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z telefonu komórkowego, w zakresie umożliwiającym mu korzystanie z Serwisów MT. Z Serwisów MT mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych w sieci PTK Centertel Sp. z o.o. (ORANGE), sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. (T-MOBILE), sieci P4 Sp. z o.o. (PLAY), oraz Polkomtel Sp. z o.o. (PLUS).


 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w granicach obowiązującego w Polsce prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w szczególności dotyczącymi korzystania z sieci Internet.

 2. Każdy użytkownik, który przystępuje do korzystania z Serwisu poprzez dokonanie aktywacji Serwisu przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 3. Określone w Regulaminie zasady i warunki korzystania z Serwisu i świadczonych w ich ramach Usług, dotyczą wyłącznie użytku osobistego, niemającego charakteru komercyjnego (np. działalności gospodarczej). Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


 1. Treści udostępniane Użytkownikowi w ramach odpowiednich Serwisów MT i świadczonych w ich ramach Usług zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory. Także sam układ i wybór prezentowanych w Serwisach treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).


 1. Ilekroć w Regulaminie użyte są niżej wymienione poniżej sformułowania, należy je rozumieć w następujący sposób:

   1. SMS MT - (Short Message Service Mobile Terminated) jest to wiadomość SMS, która zostaje wysłana do Użytkownika, w wykonaniu złożonego wcześniej przez użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem zamówienia, który to SMS zawiera zamówioną przez Użytkownika treść za którą użytkownik dokonuje opłaty zgodnie z cennikiem.

   2. Rejestracja WWW – zamówienie usługi poprzez wpisanie na stronie WWW swojego numeru telefonu i potwierdzenie go otrzymanym na ten numer kodem PIN. W zależności od Operatora, rejestracja WWW powoduje bezpośrednie zapisanie usługi lub niezbędne jest wysłanie SMSa aktywującego (dostępne tylko u wybranych operatorów GSM, zgodnie z informacjami podanymi przy danym serwisie – w sieci Orange, T-Mobile oraz Play).

   3. Numer Specjalny – numer w Sieci Telekomunikacyjnej GSM z zakresu określonego w
    § 2 Regulaminu wykorzystywany w celu dostarczania Treści.

   4. Treści – wszelkiego rodzaju treści stanowiące zawartość serwisu, które mogą być zamawiane przez użytkownika poprzez aktywację serwisu i dostarczane za pośrednictwem Przychodzących SMS-ów Premium.

   5. Usługa - odnosi się do członkostwa, które użytkownik otrzymuje podczas aktywacji usługi. W ramach członkostwa użytkownik może korzystać ze wszystkich funkcji premium.

 1. Rejestracja i dostęp do serwisu

 1. W celu skorzystania z Serwisu MT (aktywacji Serwisu) użytkownik powinien wysłać na wskazany w tabeli poniżej numer specjalny (dostępowy) wiadomość SMS o podanej w tabeli treści lub przeprowadzić rejestrację WWW (w sieci GSM, która umożliwia taką rejestrację).

 2. Klient ma możliwość zamówienia subskrypcji poprzez wysłanie poniższych SMSów:

 1. Serwisy przeznaczone dla wszystkich Użytkowników

Nazwa Serwisu

Aktywacja Serwisu

SMS o treści:

Numer Specjalny

Cena za otrzymanego SMSa (brutto)

Częstotliwość otrzymywania SMS*

bemydate

START OK

60554

6,15 zł

3 razy w tygodniu

środa, piątek, niedziela o godz. 18:00

* pierwszy płatny SMS z treścią Użytkownik otrzymuje zaraz po rejestracji w danym serwisie


3. Przy aktywacji serwisów należy zwrócić uwagę na spację, która powinna zostać umieszczona pomiędzy START a OK, przykładowo START OK.

4. Po dokonaniu aktywacji Serwisu Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną z informacją dotyczącą kosztu ponoszonego w ramach przystąpienia do danej subskrypcji SMS MT oraz informacją o częstotliwości otrzymywania płatnych wiadomości SMS MT i możliwości rezygnacji z zamówionej subskrypcji.

5. Od momentu zamówienia Serwisu, użytkownik otrzyma potwierdzenie, że jego konto premium jest ważne oraz będzie otrzymywał zamówione treści w dniach i godzinach wynikających z tabeli powyżej bądź z opisów danych Serwisów, aż do czasu dezaktywacji Serwisów. W każdym SMS-ie użytkownik otrzyma link do portalu - aby mógł się zalogować i korzystać z funkcji premium takich jak:

 1. zaawansowane wyszukiwanie profili użytkowników portalu według wskazanych kryteriów,

 2. otrzymania 5 000 punktów (do wysyłania uśmiechów i prezentów do innych użytkowników portalu),

 3. wysyłanie nielimitowanych wiadomości do innych użytkowników portalu.


6. Dezaktywacji Serwisu można dokonać w każdym czasie wysyłając SMS o treści STOP OK na ten sam numer specjalny, pod który użytkownik wysłał SMS aktywujący usługę (60554).


 1. Opłaty w serwisie

 1. Użytkownik obciążany jest opłatą za otrzymanie każdej wiadomości MT wysłanej do niego w ramach Serwisu, zgodnie z par. 2 pkt 2 niniejszego regulaminu.

 2. Wysłanie SMS-a aktywującego i dezaktywującego serwis jest bezpłatne.

 3. Wiadomość SMS aktywująca i dezaktywująca serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego dany serwis.

 4. Opłatę za przesyłanie wiadomości i transfer danych naliczaną wg. aktualnych stawek operatorów ponosi użytkownik.

 5. Opłaty pobierane są w drodze obciążenia rachunku telefonicznego abonenta (w przypadku telefonu na abonament) albo potrącenia opłaty z konta abonenta (w przypadku telefonu na kartę pre-paid).

 6. Opłata za Usługi nie obejmuje opłat za połączenia WAP, w przypadku, kiedy korzystanie z Usługi wymaga ściągania przez Użytkownika danych z wykorzystaniem transmisji WAP. Opłaty za połączenia WAP będą pobierane przez Operatora oprócz kwot opłat za Usługi, zgodnie z aktualnym cennikiem danego Operatora.

 1. Pozostałe zasady dotyczące korzystania z Serwisów oraz Usług


  1. Realizacja zamówienia złożonego przez Użytkownika na dany Serwis i możliwość skorzystania przez Użytkownika z Usługi jest uzależniona od należytego wypełnienia przez Użytkownika wymogów wynikających z niniejszego Regulaminu oraz szczegółowego opisu korzystania z danego, Serwisu oraz jego cennika.


 1. Zamawiając dostęp do usługi, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości z zamówioną treścią w częstotliwościach i o porach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 2. Całkowitą odpowiedzialność za ewentualne błędy przy zamawianiu Serwisów (w szczególności wpisanie w treści SMSa nieprawidłowej treści, wysłanie SMSa na nieprawidłowy numer skrócony) ponosi użytkownik. Organizator nie ma obowiązku wysyłania do użytkownika informacji zwrotnej o przesłaniu niewłaściwej treści SMSa lub o innych błędach przy zamawianiu Serwisów.

 3. W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien mieć włączony telefon komórkowy, na który zamówił usługę w czasie, w jakim zgodnie z regulaminem ma nastąpić otrzymanie wiadomości.

V. Odpowiedzialność

 1. Organizator oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby serwisy świadczone były na jak najwyższym poziomie.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu serwisów związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów GSM oraz niedostępnością wiadomości w Sieci Telekomunikacyjnej operatorów GSM.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie działanie lub nienależyte działanie serwisów związanych z nie działaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu serwisów spowodowanych siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne w stosunku do Organizatora, którego przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć i któremu nie można przeciwdziałać, w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych podmiotów, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci i Internetu.

 4. Niezależnie od powyższych postanowień Organizator ma prawo zaprzestać świadczenia serwisów w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

 5. Zabrania się korzystania z serwisów w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do serwisów użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.

 7. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąś godność, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody moralne, materialne i inne.VI. Reklamacje

 1. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania. Reklamacje powinny być składane pisemnie na adres e-mail: hotline-pl@bemydate.mobi listownie na adres siedziby spółki.

 2. Informacji ogólnych na temat działania Usługi Operatora o numerze 60554 można również pod numerem infolinii +48 22 312 18 52, przy czym szczegółowe informacje o Usłudze można uzyskać wyłącznie w sposób określony w pkt. 1 powyżej.

 3. Użytkownik powinien złożyć reklamację nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego powyżej, a także w formie innej niż wymagana nie będą uwzględniane.

 4. Reklamacja powinna zawierać numer telefonu Użytkownika, krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej).

 5. W przypadku złożenia reklamacji w sposób wskazany powyżej, Organizator poinformuje użytkownika o wyniku rozpoznania reklamacji na adres poczty elektronicznej lub pocztowy wskazany uprzednio przez użytkownika.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji.

 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie http://www.bemydate.mobi/agb/legalic_PL.html.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie do zmiany niniejszego Regulaminu lub innych zasad i warunków świadczenia usług i funkcjonowania serwisów. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej Serwisu. W przypadku zmiany regulaminu uczestnik ma prawo do rezygnacji z serwisu.

 4. W związku z funkcjonowaniem serwisów Organizator będzie utrzymywać w swoich bazach danych numer telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących serwisów. Organizator nie posiada dostępu do danych osobowych użytkowników i nie ma możliwości identyfikacji użytkownika za pośrednictwem jego numeru telefonu.

 5. Użytkownicy serwisów ponoszą całkowitą odpowiedzialność i zobowiązują się zwolnić Organizatora z ewentualnej odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym (w tym niezgodnym z niniejszym Regulaminem) korzystaniem z Serwisów bądź naruszeniami obowiązującego prawa, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

 6. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z usług dostępnych w ramach Serwisów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.